مقاله تعیین رابطه میان ریسک پذیری و کارآفرینی در مدیران شرکتهای بازرگانی

مقاله تعیین رابطه میان ریسک پذیری و کارآفرینی در مدیران شرکتهای بازرگانی از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در ۱۶ صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc
چکیده

گام اول در کارآفرینی٬ خلق ایده های نو و از همه مهمتر اجرایی کردن آنها در صحنه عمل است که با میزان تحمل شکست  و یاریسک پذیری افراد کارآفرین بی ارتباط نیست . یکی از مهمترین موانعی که در سر راه این افراد وجود دارد مراجعه به مدیران سطوح بالاتر و یا حامیان پروژه و قانع کردن و تحت تاثیر قرار دادن آنها در عملی بودن طرح و سودآوری آن است.در پژوهش حاضر محقق رابطه میان تحمل مخاطره (ریسک)و کارآفرینی مدیران شرکتهای بازرگانی(مشهد)را مورد مطالعه قرار داده و راهکارها و الگوهایی را برای افزایش تحمل مخاطره معقولانه٬ ارائه می دهد.

   در این تحقیق، از دو روش کتابخانه‌ای و مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی استفاده گردید بدین منظور پرسشنامه جامع کارافرینی مبتنی بر طیف لیکرت (کاملاً مخالف، مخالف ، بی نظر، موافق،کاملاً موافق) تدوین وتهیه گردید که پایایی فرضیه های آن براساس آلفای کرونباخ( ۷۹/.= α) بدست آمد. جامعه آماری دویست و هفتادوپنج نفر٬مشتمل بر مدیران شرکتهای بازرگانی(مشهد)و حجم نمونه  دویست و ده نفر(مبتنی بر روش برآورد حجم نمونه کوکران)٬در نظر گرفته شدکه پرسشنامه های فوق الذکربین افراد نمونه   توزیع و پس از جمع آوری٬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ..

جهت انجام محاسبات آماری از برنامه نرم افزاری اس پی اس اس² ،آزمون های آماری تی تست³ و… استفاده شدو در تجزیه و تحلیل آزمون ها مشخص گردیده که بین عوامل فردی مدیران (سن،جنس،مدرک تحصیلی،سابقه کار) با کارآفرینی رابطه معنی داری وجودندارد ولی بین عوامل شخصیتی (ریسک پذیری) با کارآفرینی رابطه معنی داری حاصل شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود دوره های کارآفرینی برای تمامی مدیران علاقمند و داوطلب بدون توجه به سن،جنس، مدرک تحصیلی ، سابقه کار برگزار گردد. همچنین مدیران دارای منش شخصیتی باعزم و اراده و ریسک پذیری بالا، شناسایی و شرایط مساعد برای کارآفرینی آنها را ایجادشود.

واژه های کلیدی:

کارآفرینی(۱) –– ریسک پذیری (۲) – کارآفرینی فردی(۳)-کارآفرینی سازمانی(۴)فهرست مطالب :


مبانی نظری

کارآفرینی فردی

کارآفرینی سازمانی

آموزش کارآفرینی

روش تحقیق

یافته ها:

۳-۵-پیشنهادات برای شرکتهای مورد مطالعه

فهرست منابع و مآخذ
صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *