تبیین تاثیر متغیرهای ریسک پذیری،انگیزه پیشرفت و خلاقیت در برنامه درسی کارآفرین رشته های فنی وحرفه ای

تبیین تاثیر متغیرهای ریسک پذیری،انگیزه پیشرفت و خلاقیت در  برنامه درسی کارآفرین  رشته های فنی وحرفه ای از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در ۱۳ صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc
چکیده 


هدف ازاین پژوهش ،تبیین تاثیر متغیرهای استقلال طلبی،کنترل درونی،ریسک پذیری،انگیزه پیشرفت و خلاقیت دردانشجویان رشته های فنی وحرفه ای  وتأثیر آن  از طریق گنجاندن برنامه درسی خلاق وکارآفرین  به منظور افزایش این قابلییت هاست. از روش تحقیق “توصیفی – پیمایشی” استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دانشجویان آموزشکده فنی وحرفه ای اهواز  است که درسال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ به تحصیل اشتغال داشته اند. ،برای برآورد واریانس جامعه وتعیین حجم نمونه ابتدا یک گروه ۳۰ نفری از دانشجویان به روش نمونه گیری  تصادفی ساده از جدول مورگان و جرسی انتخاب شدند واز طریق توزیع پرسشنامه دربین آنها واریانس محاسبه شد. براساس واریانس وفرمول حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد۳۰۰ نفر انتخاب شدند ،. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنجگانه لیکرت است که ضریب پایانی آلفا کرونباخ ۸۶%برآورد شد.. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق آزمونt تک متغیره و با نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وکارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی،کنترل درونی ، انگیزه پیشرفت وخلاقیت بالاتر از میانگین بود،این نتایج با یافته های مک کللند(۱۹۹۶) گروسام (۲۰۰۳)وبارون و شن(۲۰۰۸) که مهم ترین ویژگی کارآفرینان را استقلال طلبی وانگیزه پیشرفت بالا می داند که باید از طریق برنامه ریزی و مطالعات تطبیقی ونیز الگوگیری از کشورهای دیگربستر کار را فراهم نمود . تحقیقات سولمون(۱۹۸۵)که انگیزه پیشرفت را ازویژگی های اصلی کارآفرینان می داند نیز همخوانی دارد اما نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پایین تربوده است. نتایج حاصل از متغیرریسک پذیری در راستای پژوهشهای دراکر(۰۱۹۸۵)،شاین(۱۹۹۴) وپوستیگو(۲۰۰۲)بوده  است  .همچنین آموزشهای فنی وحرفه ای وقراردادن برنامه درسی خلاقیت وکارآفرینی در پرورش ویژگی های خلاق وکار آفرین در دانشجویان موثربوده است.

کلید واژه ها:

برنامه درسی، خلاقیت،کارآفرینی، استقلال طلبی، انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری


فهرست مطالب :


مقدمه

هدف پژوش

 فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

روش پژوهش

ابزار پژوهش

 ابزار اندازه گیری  وروش گردآوریی داده ها

یافته ها ی تحقیق

بحث ونتیجه گیری

پیشنهادات اجرایی

کتابنامه

الف. منابع فارسی

ب.. منابع انگلیسی

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *